توضیحات

طراحی سایت چابک فرآیند به عنوان یک سایت شرکتی در سال 1399 انجام شد.در طراحی سایت چابک فرآیند با توجه بر این که در کار ساخت و تولید مخازت استیل هستند سعی شده که تا جای ممکن از عکس و نام این محصول تولیدی استفاده بشود زیرا همه نشانگر این است که این شرکت در چه حوزه ای کار می کند و هم این که برای سئو سایت بسیار مفید است.